back to top
30.7 C
Bangkok

คปภ. เน้นพัฒนาคนกลางประกันภัยในเชิงคุณภาพ ติวเข้มผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย”

Must read

54058ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพ และกลายเป็นความท้าทายสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพสังคมของเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของทั้งสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงคนกลางประกันภัยที่จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางประกันภัย ทั้งตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และที่ปรึกษาด้านการประกันภัย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันภัย เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่ประชาชนผู้เอาประกันภัยให้การยอมรับมากที่สุดช่องทางหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขเมื่อปี 2560 ช่องทางตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต มีจำนวนเบี้ยประกันชีวิตรับรวมถึง 319,028 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 52.41 ของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทุกช่องทาง และช่องทางตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย มีจำนวนเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมถึง 158,233 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72.27 ของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมทุกช่องทาง

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ ด้วยมุ่งหวังให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยได้เพิ่มพูนความรู้ด้านประกันภัยที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งการจะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าวนั้น ปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งก็คือวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาด้านประกันภัย ที่จะนำพาให้ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาต ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านประกันภัย และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจประกันภัย รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดีให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย ดังนั้นจึงได้จัดให้มี “โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” ขึ้น เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันให้เหล่าวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน คปภ. และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำร่วมให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 วัน ในวันแรกมีการอบรมในวิชา สาระสำคัญของการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ วิชามาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย(Insurance core principles) วิชาบทบาทกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย และในวันที่สองมีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มการประกันภัยชีวิต ซึ่งมีการบรรยายในวิชาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในยุคดิจิตอล และวิชาการวางแผนทางการเงิน และกลุ่มการประกันวินาศภัยมีการบรรยายให้ความรู้ในวิชาความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และวิชาการวางแผนธุรกิจประกันภัยสำหรับตัวแทนและนายหน้า

54063โดยในปีนี้สำนักงาน คปภ. มีแผนที่จะยกระดับการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้บริการและพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและออกสุ่มตรวจสำนักงานตัวแทนประกันภัย สำนักงานนายหน้าประกันภัย รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ที่มีการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และดำเนินการตามแผนการเข้าตรวจสอบเพื่อตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยและบริษัทประกันภัย เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ผู้เอาประกันภัยในอนาคต

        54060  “ในด้านของการพัฒนาตัวแทนนายหน้าประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ.ได้ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย โดยให้เป็นหน่วยงานจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย    ในรูปแบบการจัดตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตแล้วเสร็จและได้ลงเผยแพร่  ในเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. เพื่อตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และขณะนี้สำนักงาน คปภ.กำลังพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะลงเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงาน คปภ. เช่นกัน” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article