back to top
32.4 C
Bangkok

การเคหะแห่งชาติชูจุดเด่นด้านการบริหารชุมชน ถ่ายทอดสู่ชุมชนให้มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Must read

15.ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง แต่สิ่งที่การเคหะแห่งชาติแตกต่างจากหน่วยงานเอกชน คือ การบริหารและพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดโครงการอบรมต่างๆ        ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การสร้างผู้นำชุมชน และการสร้างอาชีพ ฯ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นระหว่างคนในชุมชน จนนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ การเคหะแห่งชาติจึงเกิดแนวคิดจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชนขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมบุคลากรของการเคหะแห่งชาติด้านการบริหารชุมชนให้ทันต่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้มีความเข้าใจด้านการบริหารชุมชนอย่าง    ถ่องแท้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชนอยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรการอบรมของสถาบันฯ และจะเริ่มดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชนเป็นโครงการนำร่องภายในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ โดยดารเคหะแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดหลักสูตรอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคลที่รับบริหารชุมชน หลักจากนั้นได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานจัดอบรมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนเกิดความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม มีจิตอาสา สามารถเป็นผู้นำชุมชนที่ดี รวมทั้งสามารถพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากองค์ประกอบของชุมชนนั้นๆ และนำมาปรับใช้กับชุมชนของตนให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article