การเคหะแห่งชาติจัดเสวนา “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยน เดินหน้า “SSC” โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0
41

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดเสวนาหัวข้อ  “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well – being : SSC) โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดร. ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสรณัญช์ ชูฉัตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร. สิริพัชร์ ไผ่สุวัฒน์ Innovation Specialist บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนา และ นายสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์  เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสันทนาการ อาคาร 5 ชั้น 3 การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well – being : SSC) เพื่อเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันบอกเล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองตามความเชี่ยวชาญ โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการ “SSC” มาตั้งแต่ปี 2560 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ในการนำ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนการดำเนินโครงการ “SSC” ในมิติที่แตกต่างกัน จนสามารถเดินหน้าโครงการนำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางสำคัญของโครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วย

“การเสวนาในวันนี้เป็นการเปิดมุมมองเกี่ยวกับชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในภาพของระดับโลก ระดับภูมิภาค และในประเทศไทยของเรา ผ่านประสบการณ์และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน Smart Community สู่ Smart  City ของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้น 3P คือ People Planet และ Profit ซึ่งแต่ละประเด็นมีเนื้อหาสาระน่าสนใจอย่างมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในขณะนี้ทำให้ไม่สามารถให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในวันนี้ได้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำเป็นวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ผ่านนิทรรศการออนไลน์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 24 มิถุนายน 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมการเสวนาฯ ผ่านนิทรรศการดังกล่าว และติดตามความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ SSC ได้ที่ www.nha.co.th และ Facebook การเคหะแห่งชาติ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเชิญชวน