back to top
29.5 C
Bangkok
Home News News Report กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล SCB 01

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมนี้ยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒    ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยมีดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานในพิธี นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

ทอดผ้าป่าการศึกษา SCB 02

ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป จากวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้จัดให้มี พิธีทอดผ้าป่าอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นสำนักศาสนศึกษาที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีพระภิกษุ สามเณรจากทั่วประเทศสามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาชั้นสูงสุดของพระสงฆ์ไทยจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลนี้ โดยการทอดผ้าป่าอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ ได้แก่ ชุดเครื่องเขียน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 24 เครื่อง สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาที่ห้องสมุดของสำนักฯ จากนั้นได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ ทศพิธราชธรรม โดยพระมหาเฉลิม ปิยทัสสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

จิตอาสาพระราชทาน SCB 02

นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานธนาคารฯ รวมถึงบริษัทในเครือยังได้ร่วมสนองพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ร่วมกองทัพอากาศปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์บนถนนพหลโยธิน อันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้างโดยมิหวังสิ่งตอบแทนอีกด้วย