กคช. เตรียมส่งมอบอาคารพักอาศัยแปลง G “คอนโดใหม่ ชีวิตใหม่ เพื่อคนดินแดง” ดีเดย์ 9 ก.ค. นี้

Must read

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องชาวชุมชนดินแดง รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดง โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวชุมชนดินแดงในช่วงปี 2559 พบว่า มีผู้เห็นด้วยกับโครงการร้อยละ 97.71 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 – 22) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้
วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 โดยจัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 28 ชั้น 334 หน่วย ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แปลน รีโนเวชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถขนย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้พิจารณาให้สิทธิการเช่าผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 – 22 เข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G แล้ว มีจำนวน 236 ราย โดยจัดประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง ในระหว่างนี้ การเคหะแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยเดิม โดยจัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการขนย้ายสิ่งของเข้าสู่อาคารใหม่ เช่น โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและสะสางสิ่งของเหลือใช้ (Big Cleaning Day) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิวัดสวนแก้วร่วมดำเนินงาน อีกทั้งยังได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารสูง โดยร่างระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารสูง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ด้วยการอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และได้จัดทำ “ระเบียบการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดินแดง” ประกอบด้วยระเบียบการอยู่อาศัย 7 หมวด โดยผู้อยู่อาศัยต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2, 3 และ 4 การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งนำเสนอให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาครบทุกแปลงแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และกรุงเทพมหานคร ส่วน
การขออนุมัติดำเนินโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะจัดพิธีเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารแปลง G ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ณ บริเวณที่ตั้งโครงการอาคารแปลง G หัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article