กคช.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก้ปมปัญหาในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1, 2, 3 และแสมดำ

0
7554
ลำดับที่ 8 ธัชพล กาญจนกูล

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1, 2, 3 และแสมดำ รวมถึงโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนได้ทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนเป็นที่       เรียบร้อยแล้ว

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทร         บางขุนเทียน 3 ของ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1, 2, 3 และแสมดำ เนื่องจากผู้อยู่อาศัยไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้นั้น การเคหะแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนสามารถหาทางออกที่ดีให้กับประชาชนได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการทยอยจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และเร่งดำเนินโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ตามเจตนารมย์ของนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ต้องการให้มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว เพื่อลดความเดือดร้อน และสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่บางขุนเทียน

สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรแสมดำ การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจดนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และเปิดรับคำร้องการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผู้ยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 557 ราย จากหน่วยที่ครบการค้ำประกันทั้งหมด 743 หน่วย โดยได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อยู่อาศัยไปแล้วจำนวน 483 หน่วย และเตรียมดำเนินการนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อยู่อาศัยที่เหลือต่อไป

ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 ปัจจุบันสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ได้ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ให้กับการเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และได้จดนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยได้เปิดรับคำร้องการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยมายื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 896 หน่วย จากหน่วยที่ครบการค้ำประกันทั้งหมด 1,210 หน่วย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับห้องชุดให้กับผู้อยู่อาศัย

โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 ปัจจุบันสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน และกรม      ธนารักษ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสภาพที่ดินวัดขนาดห้องชุด และกำหนดราคาประเมิน เพื่อออกหนังสือกรรมสิทธิ์    ห้องชุด (อช.2) ให้กับการเคหะแห่งชาติเพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป โดยคาดว่าจะจดนิติบุคคลอาคารชุดได้ประมาณเดือนธันวาคม 2562

และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 ปัจจุบันสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ได้ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ให้กับการเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และได้จดนิติบุคคลอาคารชุดและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยได้เปิดรับคำร้องการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 14 – 15, 21 – 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มายื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1,391 หน่วย จากหน่วยที่ครบการค้ำประกันทั้งหมด 1,952 หน่วย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อยู่อาศัย