กคช.จับมือ สสส.จัดเสวนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะชุมชน

Must read

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมีพลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ร่วมกัน และเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่
ปี 2553 – 2559 เป็นต้นมา จำนวน 32 พื้นที่ เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนการเคหะแห่งชาติด้วยกระบวนการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตนเอง
บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติสนับสนุนพื้นที่ และกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งบุคลากร ส่วนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด

สำหรับในปี 2560 – 2561 ได้จัดทำข้อตกลงโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ
เพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน 52 พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วยพื้นที่เดิม 32 พื้นที่ และพื้นที่ใหม่ 20 พื้นที่
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การมีสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมต่อการเข้าถึงกิจกรรม การออกกำลังกายของสมาชิกชุมชน ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงชั้นอายุ
เกิดกลุ่ม/ชมรม ภายในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นในการสานพลังการขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาวะชุมชน  ดำเนินการภายใต้ 6 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย, โครงการโภชนาการ, โครงการบริการสุขภาพ, โครงการสุขภาพจิต, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้แทนสถาบันอาศรมศิลป์ ดร.ปิยวัฒน์  เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายให้ความรู้ “กินอย่างไร ไร้โรค ไร้พุง” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะ สสส.

- Advertisement -

More articles

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article