กคช.จับมือ สสส.จัดเสวนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะชุมชน

0
3260

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมีพลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ร่วมกัน และเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่
ปี 2553 – 2559 เป็นต้นมา จำนวน 32 พื้นที่ เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนการเคหะแห่งชาติด้วยกระบวนการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตนเอง
บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติสนับสนุนพื้นที่ และกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งบุคลากร ส่วนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด

สำหรับในปี 2560 – 2561 ได้จัดทำข้อตกลงโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ
เพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน 52 พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วยพื้นที่เดิม 32 พื้นที่ และพื้นที่ใหม่ 20 พื้นที่
เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การมีสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมต่อการเข้าถึงกิจกรรม การออกกำลังกายของสมาชิกชุมชน ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงชั้นอายุ
เกิดกลุ่ม/ชมรม ภายในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นในการสานพลังการขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาวะชุมชน  ดำเนินการภายใต้ 6 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย, โครงการโภชนาการ, โครงการบริการสุขภาพ, โครงการสุขภาพจิต, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้แทนสถาบันอาศรมศิลป์ ดร.ปิยวัฒน์  เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายให้ความรู้ “กินอย่างไร ไร้โรค ไร้พุง” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะ สสส.

Advertisement
Previous articleกยท. ได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทร์พลัส ประเทศไทย และบริษัท ดีสโตน จำกัด จัดโครงการ “ใกล้ไกลปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง”
Next articleเคทีซีส่งมอบรางวัลสมาร์ทโฟนซัมซุง 100 เครื่อง มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ถึงมือสมาชิกสินเชื่อ “เคทีซี พราว”