วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน

0
8395

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 วว. จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ โดยการลดราคางานบริการอุตสาหกรรม 20%เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าบริการเต็มจำนวนในวันยื่นคำขอรับบริการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไป  โดยมีรายการงานบริการฯ ที่ลดราคาตามเงื่อนไข ดังนี้

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.งานสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้าทุกรายการ  งานสอบเทียบด้านมิติ/ความดัน/อัตราการไหล  งานทดสอบทางฟิสิกส์ทุกรายการ  งานวิเคราะห์โลหะหนักทุกตัวอย่าง  งานวิเคราะห์อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 รายการวิเคราะห์ aerobic plate count, Enterobacteriaceae, Coliform , E.coli,S.aureus, B.cereusหน่วย cfu/g,mLและ Salmonella spp.หน่วย/25g,mLในอาหารแช่เย็น หรือแช่แข็ง *เฉพาะวิธีทดสอบ เป็น AFNOR และ AOAC

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว.ด้านงานทดสอบและวิเคราะห์ที่ไม่ต้องแปรผล (เช่น การทดสอบความแข็ง การวัดความหยาบผิว การทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพในเบื้องต้น) ทั้งนี้ไม่รวมงานวิเคราะห์ความเสียหาย

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)การวัดปริมาณออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์   อัตราการหดตัวของฟิล์มพลาสติก  การพิสูจน์ชนิดของฟิล์มพลาสติก  การติดแน่นของฝาถ้วย (Peel  strength  of cup Lid)

ผู้สนใจขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานบริการอุตสาหกรรมของ วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(0 2577 9344, 0 23231672-80) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (0 2577 9265) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (0 2579 1121-30 ต่อ 3101)

 

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.