ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

0
9537

คุณไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่4จากขวา)  คุณสุณี  เสรีภาณุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่4จากซ้าย) คุณวิรัช เสรีภาณุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต (ที่ 3จากซ้าย) คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ (ที่3จากขวา) คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ที่2จากซ้าย) คุณสมชัย อภิวัฒนพร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่2จากขวา) คุณศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ กรรมการอิสระ (ที่1จากซ้าย)และคุณสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ (ที่1จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)หรือ MC หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินของบริษัทธุรกิจ ประจำปี 2559 รวมถึงแผน     การเติบโตของบริษัทฯในอนาคต พร้อมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่19 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ A&B  โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.