เอสซีจี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

0
7505
เอสซีจี โดย นายปรเมศวร์ นิสากรเสน (ขวา) Vice President – Regional Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเเสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ระหว่างเพศ เเละความหลากหลายทางเพศ ให้เกิดความเท่าเทียมเเละความเป็นธรรมในองค์กร ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เเละสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ เอสซีจีได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน หลักสากล สนธิสัญญาและกฎหมายแต่ละประเทศ โดยมุ่งปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา และสถานะทางสังคม
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here