ทางสำเร็จของชีวิตนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลายทาง ไม่มีอะไรดีเท่าพระกรรมฐานแต่ประการใด ขอฝากท่านไว้ ถ้าจะพูดทางโลกทางธรรมให้กลมกลืนกัน 1. ความรักงาน เรียกว่า ฉันทะ ถ้าท่านไม่รักงาน งานท่านจะไม่เดิน เงินท่านจะไม่ตาม ตรงนี้ง่าย ๆ คนที่เกิดมาต้องทำงานทุกคน ถ้าท่านไม่รักพระกรรมฐาน ท่านก็ซังกะตายไป ท่านไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่มีความทรงจำในการเจริญพระกรรมฐาน งานในหน้าที่คือ พระกรรมฐาน รักหน้าที่ รักการงาน รักชีวิตชีวาของตน ชีวิตนั้นอยู่ได้เพราะมีกาย วาจา ใจ กายมีหน้าที่ต้องทำ วาจาคือปาก มีหน้าที่ต้องพูดให้ถูกใจความ และแก้ไขปัญหา ใจมีหน้าที่ต้องคิด มีสติสร้างสรรค์

คำว่า “คน” หมายความว่า ไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่เฉย ๆ คนก็คือต้องทำงานด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ต้อง 3 อย่าง ถ้าอยู่นิ่งอยู่เฉย ๆ ก็ไม่เรียกว่า “คน” แต่เรียกว่า ศพบ้าง ผีบ้าง คนตายบ้าง คนที่ทำงานด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ได้ หมดงานแล้ว คือศพ หมดงานแล้วคือคนตาย คือคนที่ไม่มีชีวิต ชีวา คนซังกะตาย อย่าไปสนใจกับคนตาย

ท่านหญิงและชายโปรดคิด อย่ากินข้าวไปวันหนึ่งแล้วให้มันหมดไปวันหนึ่ง เป็นมนุษย์เดนตาย ตายแน่ ๆ เปรียบเทียบให้ท่านฟัง คนที่ถูกเรียกชื่อต่าง ๆ กันก็เพราะการงาน เช่น เรียกว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็เพราะเล่าเรียน เรียกว่า ข้าราชการ เพราะทำราชการ เรียกว่า ชาวนา เพราะทำนา เรียกว่า ชาวสวน เพราะทำสวน เรียกว่า พ่อค้า ก็เพราะว่าเขาค้าขาย เป็นต้น คนถูกจัดเป็นชั้นก็เพราะการงาน เช่น ฝ่ายปกครอง เรียกว่า ผู้ใหญ่บ้าน ก็เพราะปกครองเพียงหมู่บ้าน เรียกว่า กำนัน ก็เพราะปกครองตำบลหนึ่ง เรียกว่า นายอำเภอ ก็เพราะปกครองอำเภอหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็เพราะปกครองจังหวัดหนึ่ง เป็นต้น

จะเป็นงานอะไรก็ตาม ถ้าผู้ทำมีความรักงานนั้น พอใจในงานนั้น ๆ จริงแล้ว ก็มีทางที่จะทำงานให้สำเร็จตามความมุ่งหมายได้ แต่ถ้าหมดความรัก ความพอใจในงานที่ทำแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ เช่น นักเรียนเบื่อการเรียน ข้าราชการเบื่อราชการ ชาวนาเบื่อนา ชาวสวนเบื่อสวน พ่อค้าเบื่อการค้าขาย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดความพากเพียร เช่น พระภิกษุเบื่อพระธรรมวินัย ก็ไม่น่าเป็นพระอีก หมดความเอาใจใส่ หมดความคิดที่จะทำให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ไม่เจริญ ถอยหลังลงคลองแน่นอนที่สุด

ไม่รักงาน ไม่รักหน้าที่ ไม่สร้างความดีให้ตน เป็นผลงานที่เลวร้าย คือ เดนตาย คืองานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ไม่สู้ งานนั้นก็ไม่มีทางสำเร็จได้ ฉันใดก็ฉันนั้น คนไม่หิวก็ไม่อยากกิน แม้ถูกบังคับให้กินก็คงกินไม่ได้มาก แต่ถ้าหิวมากและหิวจัด ๆ และอาหารถูกปาก เป็นที่พอใจก็จะกินได้มาก กินอิ่มแล้ว ยังรู้สึกสบายใจมาก คนไม่รักงาน ก็ไม่อยากทำงาน แม้ทำก็เอาดีไม่ได้ เจริญพระกรรมฐาน ท่านซังกะตายมา ท่านไม่รักพระกรรมฐาน ท่านไม่รักหน้าที่ของอุบาสก อุบาสิกา แล้วนั้น ท่านก็ไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันแม้ทำก็เอาดีไม่ได้ ไม่ได้มรรคได้ผลแน่นอนที่สุด นี่หรือท่านรักงานและหน้าที่ ถ้าท่านรับผิดชอบตัวเองแล้วงานเดินแน่ ๆ เงินจะตามมา เงินไหลนอง ทองไหลมา ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มา เราไม่หวงไม่อดหมดมาเรื่อย ๆ สำเร็จของชีวิต เป็นข้อคิดถึงเมตตา ยิ่งเมตตายิ่งมีคนรัก ยิ่งให้ยิ่งมีคนชอบ ยิ่งประกอบการงานและหน้าที่ ยิ่งมีการงาน น่าคิดพิจารณา เมตตามหานิยม มีทั้งความรู้ สู้งานฐานะจะดีมีปัญญาชัดเจน

พระพุทธเจ้าทรงรักความเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ทรงรักความเป็นพระจักรพรรดิแม้จะถูกล่อหรือให้อยู่ในปราสาท ๓ ฤดู พระองค์ก็ไม่สมัครใจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เพราะพระทัยไม่รัก แม้แต่จะถูกกีดกันเพื่อมิให้ออกบวชสักเท่าใด พระองค์ทรงบวชสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ แม้ว่าความเป็นพระพุทธเจ้าจะสำเร็จได้ยาก แต่ก็สำเร็จลงได้เพราะพระทัยรัก

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดตีความหมาย เพราะพระทัยรักของพระองค์ แต่ญาติโยมรักงานพระกรรมฐานไหม ถ้าท่านรักตัวเองก็ต้องรักพระกรรมฐาน หน้าที่และการงาน แก้ไขปัญหาได้สมความปรารถนาทุกประการชัดเจน เด็กรักวิชาอย่างหนึ่ง แต่ถูกบังคับให้เรียนอีกวิชาหนึ่ง ท่านผู้เป็นบิดามารดาโปรดพิจารณาเดี๋ยวนี้ว่า ลูกเรารักวิชาอะไรอย่าบังคับให้ไปเรียนอย่างอื่น จะเรียนไม่สำเร็จแน่นอน วอนพ่อแม่ที่เคารพรักเอ๋ย หรือถ้าสำเร็จแต่ก็เอาดีในวิชานั้นไม่ได้

โบราณท่านว่าไว้ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน อย่าบังคับลูกจะมีครอบครัว อย่าบังคับเขารักกัน แต่งงานให้เขาโดยถูกต้องตามประเพณีนิยม น่าจะเป็นเช่นนั้น แล้วท่านไม่เคยรักศีลรักธรรม ท่านไม่ปฏิบัติศีลธรรม ท่านรักอกุศลกรรมจากการกระทำของท่านเอง จะเลวร้ายในสังคมต่อไปนี่แหละปัญหาชีวิต ท่านทั้งหลายเอ๋ยแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว ชีวิตไม่สมหวังท่านจะกลายเป็นคนซังกะตาย หนุ่มสาวท่านจะหลอกลวงกันชั่วคราวนั้น ท่านจะเป็นสาวได้หนุ่มได้ชั่วคราว แค่ 20, 30, 50, 60 เป็นหนุ่มสาวตลอดไปได้อย่างไร และจะให้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกก็ไม่ได้แล้ว.

CR : หนังสือพุทโธโลยี โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here