ไตรมาส 1 ปี 2562 กรุงเทพประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,896.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 582.0 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.47 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,896.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 284.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.3 รายได้สุทธิจากการลงทุน 372.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 657.2 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 582.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.47 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.