การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดอบรม “โครงการสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน หลักสูตรนักบริหารชุมชน รุ่นที่ 1”  โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการเคหะแห่งชาติและผู้นำชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติให้มีความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักคือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารและพัฒนาชุมชนใน 3 มิติ คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยสำคัญของการพัฒนาชุมชนคือ การสร้างผู้นำชุมชนที่มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ผู้นำหรือตัวแทนกลับไปทำหน้าที่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดอบรมโครงการสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน หลักสูตรนักบริหารชุมชนขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพที่มีคุณภาพมีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี รวมทั้งมีองค์ความรู้ ทักษะ และจิตวิทยาในการบริหารจัดการชุมชน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านบริหารชุมชนให้ทันต่อนวัตกรรมใหม่ๆ และรูปแบบอาคารที่ทันสมัย เกิดแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเป็นระบบและนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้ เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับความพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์โครงการของการเคหะแห่งชาติ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กรรมการชุมชน นิติบุคคลอาคารชุด บริษัทรับบริหารชุมชน และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารชุมชนจะต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆ 6 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการชุมชน การบริหารการเงิน – บัญชี ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาคาร กฎหมายแพ่งและอาญา/บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม : พัฒนาทักษะด้านจิตวิทยามวลชน การบริหารทรัพย์สินและกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่า และหลักการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดให้ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นจะมีการทดสอบประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ 80 % โดยการเคหะแห่งชาติจะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผ่านการอบรมดังกล่าว

สำหรับโครงการสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน หลักสูตรนักบริหารชุมชน รุ่นที่ 1 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คนประกอบด้วย กรรมการชุมชน/กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จากบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) บ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา บ้านเอื้ออาทรศาลายา 1,2,3 บ้านเอื้ออาทรพุทธมลฑลสาย 5 บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1,2, แสมดำ บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา) บ้านเอื้ออาทรป่าตัน 1,2  ผู้แทน(Outsource) บริษัทพุกงามบริหารจัดการ บริษัทอาร์เจ
9 เซอร์วิส จำกัด บริษัท CDS และผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 55 คนรวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี และยังได้รับรางวัลจากการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงามของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.