กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันในและต่างประเทศ รวม 8 ทุน ทั้งสาขาด้านบริการธุรกิจ การเงิน ไปจนถึงไอที เพิ่มสาขาใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เฟ้นหาคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพร่วมเดินหน้ายุทธศาสตร์แพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้าเปิดรับสมัครวันนี้ถึง 9 เมษายนนี้

          นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาประเทศธนาคารจึงได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2562 สำหรับการศึกษาต่อที่สถาบันในประเทศและต่างประเทศจำนวนรวม 8 ทุนดังนี้

ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและสิงคโปร์สำหรับ14สาขาวิชาได้แก่บริหารธุรกิจ(MBA)การเงิน(Finance)วิศวกรรมการเงิน(Financial Engineering)ธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business)บริหารความเสี่ยง(Risk Management)คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติ (Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Computer Science – AI (Artificial Intelligence))  แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์หรือการออกแบบ UX/UI ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ(Human Computer Interaction or UX UI Design Biometrics) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ(Business Data Analytics) ที่เปิดให้ทุนเป็นปีแรก ตอบสนองแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่มุ่งเน้นการนำบิ๊กดาต้ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศในมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับ4 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ(MBA)วิศวกรรมการเงิน(MFE) การเงิน (MSF, MIF)และการตลาด (MIM)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อสาขา Business Data Analyticsจะต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาอื่น ๆ จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีสัญชาติไทย จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์www.kasikornbank.comที่ประกาศธนาคารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารกสิกรไทยโทร.02-470 3172 หรือส่งอีเมลมาที่ KBankScholarship@kasikornbank.comตั้งแต่วันนี้ถึง 9 เมษายน 2562

นางสาวขัตติยากล่าวตอนท้ายว่าธนาคารกสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2509 เป็นต้นมารวมเป็นระยะเวลา 53ปีต่อเนื่องนักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยหลังจบการศึกษาแล้วจะได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารจึงกำหนดสาขาวิชาที่ให้ทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจของธนาคารโดยในปีนี้จะครอบคลุมทั้งสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไอทีทั้งด้านเอไอ แมชชีนเลิร์นนิ่งภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตลอดจนสาขาด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจเป็นต้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่จะตอบสนองชีวิตลูกค้าในทุกมิติ พร้อมกับการเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งนี้ นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยนับเป็นกำลังสำคัญของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำในภาคธุรกิจไทยต่าง ๆ อีกด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here