การเคหะแห่งชาติใส่ใจคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ห่างไกล ร่วมแบ่งปันน้ำใจภายใต้โครงการ “ปันรักด้วยใจ ปันน้ำใจให้น้อง” ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติมีจิตอาสาในการแบ่งปัน
สิ่งดีๆ คืนสู่สังคมานี รวมถึงมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 70 ช

       ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นอกเหนือจากภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยในปี 2561 เป็นต้นมา การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดย “โรงเรียน” เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ “ปันรักด้วยใจ ปันน้ำใจให้น้อง” ขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล โดยนำผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ เช่น ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน และโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน เป็นต้น
       

ซึ่งได้มีการดำเนินงานใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับปี 2562 การเคหะแห่งชาติได้ส่งมอบห้องน้ำและลานเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งปรับปรุงโรงอาหารให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 70 ชุด ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง จังหวัดบึงกาฬ และยังมีแผนการดำเนินงานที่จะปรับปรุงโรงอาหารให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด จังหวัดเลย อีกด้วย

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.