ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย (ซ้าย) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนการวิจัยและดำเนินโครงการ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” ในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือชุมนุมเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นเครือข่ายถ่ายทอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนหลักคิดที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คาดจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและเป็นกลไกนำไปสู่การตระหนักรู้และความเข้าใจในการร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่ของโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.