การเคหะแห่งชาติรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีเปิด“โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก” ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) โดยมีพลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าการเคหะแห่งชาติร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมพร้อมเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่จึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นตัวการสำคัญของการก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาขยะและถุงพลาสติกซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขการเคหะแห่งชาติจึงดำเนินโครงการรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวันแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกอีกทางหนึ่ง และในปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นต้นแบบด้านการลดใช้ถุงพลาสติกใน 5 พื้นที่นำร่องได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 โครงการเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติและโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ซึ่งที่ผ่านมาชาวชุมชนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการถ่ายภาพงดใช้ถุงพลาสติกของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็กคำว่า #รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกร่วมใจใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรางวัลถุงผ้าลดโลกร้อนเป็นที่ระลึกจากคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9)

ทั้งนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต(คลอง 9) ได้พัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco –  Village) โดยขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการของเสียในชุมชนด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมจัดการน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมน้ำมันพืชใช้แล้วโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ซึ่งนอกเหนือจากโครงการรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” ทางชุมชนยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อาทิ โครงการพัฒนาขยะรีไซเคิลสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชาวชุมชนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะให้กับเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการของเสียในชุมชน เพื่อพัฒนาแกนนำจิตอาสาในทุกกลุ่มวัยให้สามารถถ่ายทอดกระบวนการการกำจัดของเสียให้กับผู้ที่สนใจ โครงการจัดการน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) เพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชน โครงการจัดทำปุ๋ยหมักด้วยขยะอินทรีย์ที่มีในชุมชน เพื่อกำจัดขยะในชุมชน และช่วยลดการซื้อปุ๋ยจากภายนอก และโครงการเตาเผาถ่านไร้ควัน เพื่อแปรรูปกิ่งไม้ในชุมชนให้เป็นถ่านหุงต้มมาใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวชุมชนร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมกันมาอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ชุมชนมีความน่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นโดยโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ถือเป็นชุมชนที่มีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับเป็นโครงการต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ รับรองด้วยรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลชมเชยจากการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2560 และ2561 จากการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ประมาณ 99 ไร่ จัดสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 1,360 หน่วย ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,800 คน ส่งมอบอาคารให้กับผู้อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยการเคหะแห่งชาติได้มอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการให้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้บำรุงรักษาและพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.