ธอส.แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการและ 7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่ พร้อมด้วยโฆษกและรองโฆษกธนาคาร

0
2502

ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แต่งตั้งนางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขา และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 3 พร้อมแต่งตั้ง 7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อบริหารสายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานกลยุทธ์ สายงานตรวจสอบ สายงานสาขา   นครหลวง สายงานบริหารหนี้ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ สายงานกฎหมาย และสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

นางฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขา และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีประสบการณ์ในการทำงานที่ ธอส.มาเป็นระยะเวลานาน 34 ปี ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวง รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ Global Bankers Program : University of Washington, Leadership Succession Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, The Globalisation Question : Cambridge Judge Business School และ Smart Marketing : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท รัฐบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีประสบการณ์ในการทำงานที่ ธอส.  เป็นระยะเวลานาน 21 ปี ในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตร Leadership Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, International Housing Finance : University of Pennsylvania The Wharton Real Estate Center, โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial Executive Development Program – FINEX) : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ (MOBEX) : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย และ ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง : สถาบันพระปกเกล้า

นายวรณัฐ  สุโฆษสมิต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส. เป็นระยะเวลา 19 ปี ในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ หัวหน้างานตรวจสอบ ผู้ชำนาญการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสาขา และรักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ Leadership Development Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, Asian Confederation of Institutes of Internal Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน  แห่งประเทศไทย, สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย และโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

นางพอตา ยิ้มไตรพร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส.มาเป็นระยะเวลานาน 29 ปี ในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย และโครงการ Leadership Development Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายศักดิ์สิทธิ์  จิตตนูนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส. เป็นระยะเวลานาน 27 ปี ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้จัดการเขต ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล รวมถึงยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาภาวะผู้นำก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงิน Finex : สมาคมธนาคารไทย, การบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ/Smart Marketing, Leadership Development Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และ Pacific Rim Bankers Program : University of Washington Foster School of Business

นางภานิณี มโนสันติ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส.เป็นระยะเวลานาน 28 ปี ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ รักษาการผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ และ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ Leadership Development Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และ Global Bankers Program : University of Washington Foster School of Business

นางกรุณา  เหมือนเตย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหารศาสตร์  มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส. เป็นระยะเวลานาน 27 ปี ในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ Leadership Development Program : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ, โครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงิน Finex : สมาคมธนาคารไทย, ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง : สถาบันพระปกเกล้า , หลักสูตรส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide(ACPG 12) และประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร :  ม.ธรรมศาสตร์

นางสุดจิตตรา  คำดี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส.มาเป็นระยะเวลารวม 10 ปี ในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง : สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

นอกจากนี้นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. ยังมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสุดจิตตรา  คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นโฆษกธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ แต่งตั้งเป็นรองโฆษกธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.