การเคหะแห่งชาติประกาศร่าง TORให้ผู้ประกอบการเตรียมยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) และอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซึ่งจะเปิดให้มีการประกวดราคาฯ เร็วๆ นี้

              ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1)สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 867,026,000 บาท (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1)สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 711,250,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1)ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1)ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคานี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง ระบุสาระสำคัญ เช่น ชื่อโครงการ มูลค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเริ่มต้น และเวลาที่ก่อสร้างจริงจนแล้วเสร็จ (ระบุวันที่ตรวจรับงาน) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2351 6144 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here