นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารจากธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือ ร่วมมอบเงิน จำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน 500,000 บาท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 3,300,000 บาท บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 500,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 500,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 100,000 บาท และ บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด 100,000 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องดุสิตา ธนาคารธนชาต อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

 ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล     ผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 2. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี               กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 3. นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์                    ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ                ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 5. ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์                 กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ
 6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์                ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 8. นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์         กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 9. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร                                                                   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 10. นายเอกสิทธิ์ศักดิ์ธนาคร             กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
 11. นางสาวโสภา ภูมิวิจิตรชัย           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.