นางสาวภาวนา เนียมลอย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Platinum Award – Excellence in Environmental, Social, and Corporate Governanceติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะที่กรุงศรีมีความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Corporate Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคม

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.