นางวราภรณ์  วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่าตามนโยบายกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562 กองทุนประกันวินาศภัย มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง “สร้างความเชื่อมั่น และแรงศรัทธาต่อกองทุนประกันวินาศภัย” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น เร่งรัดประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์เร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยและใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์ที่สอง“ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น พัฒนาระบบการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ  และพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่สาม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันวินาศภัย” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน เช่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง  และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านการประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัย มีเงินกองทุน จำนวน 4.1 พันล้านบาท ซึ่งมาจากมีเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความที่บริษัทประกันวินาศภัยนำส่งเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จำนวน11 ล้านบาท และเงินจากแหล่งอื่นๆ โดยกองทุนประกันวินาศภัยมีภาระหนี้สินกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2551-2561 เป็นจำนวน 10 บริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ชำระบัญชีที่เป็นเอกชนรวบรวมทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 3 บริษัท อยู่ในกระบวนการล้มละลายกับกรมบัคคับคดี จำนวน 2 บริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ จำนวน 1 บริษัท ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 บริษัท และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคำทวงหนี้ จำนวน1 บริษัท ซึ่งทั้ง 9 บริษัทนี้มีเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ทั้งสิ้น 35,190 ราย เป็นเงิน 2.9 พันล้านบาท ส่วนบริษัทที่ 10 คือ บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย อยู่ระหว่างการรับคำทวงหนี้ซึ่งจะสิ้นสุด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยในอนาคต กองทุนประกันวินาศภัยมีแผนดำเนินงาน โดยการนำนวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีในการยื่นคำทวงหนี้มาใช้ในอนาคต

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.