คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุน2,612.883 ล้านบาทและอนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับ
ผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อีก 1 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 115.649 ล้านบาท

          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่รับภาระได้ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 670,000 – 850,000 บาท จำนวน 10 โครงการ รวม 3,094 หน่วย ได้แก่

ลำดับชื่อโครงการลักษณะอาคารจำนวน
1โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1)บ้านแฝด 2 ชั้น362 หน่วย
2โครงการฯ เชิงสังคม จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา 1)บ้านแฝด 2 ชั้น186หน่วย
บ้านแถว 2 ชั้น136 หน่วย
3โครงการฯ เชิงสังคม จ.นครนายก (พรหมณี 1)บ้านแฝด 2 ชั้น498 หน่วย
4โครงการฯ เชิงสังคม จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน)บ้านเดี่ยว 2 ชั้น328 หน่วย
5โครงการฯ เชิงสังคม จ.ลพบุรี (พัฒนานิคม)บ้านเดี่ยว 2 ชั้น188 หน่วย
6โครงการฯ เชิงสังคม จ.สิงห์บุรี (บางกระบือ)บ้านแฝด 2 ชั้น224 หน่วย
7โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2บ้านเดี่ยว 2 ชั้น120 หน่วย
บ้านแฝด 2 ชั้น208 หน่วย
8โครงการฯ เชิงสังคม จ.สกลนคร (สว่างแดนดิน)บ้านแฝด 2 ชั้น278 หน่วย
9โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพรบ้านเดี่ยว 2 ชั้น338 หน่วย
10โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปัตตานีบ้านเดี่ยว 2 ชั้น228 หน่วย

 

  • โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ราคาเริ่มต้น 1.8 – 2.2 ล้านบาท จำนวน
    2 โครงการ รวม 271 หน่วย ได้แก่
ลำดับชื่อโครงการลักษณะอาคารจำนวน
1โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3ทาวน์โฮม 2 ชั้น184 หน่วย
2โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1บ้านเดี่ยว 2 ชั้น87 หน่วย

 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (Universal Design) ขนาดพื้นที่ 28 ตารางเมตร จำนวน 6 อาคาร รวม 246 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,700 บาทต่อเดือน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here