ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 9 เดือนของปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 12,449.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,041.1ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0

 นายพนัส ธีรวณิชย์กุลกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKIเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 (ก.ค.-ก.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,298.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 กำไรสุทธิจาก
การรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 449.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 รายได้สุทธิ
จากการลงทุน 392.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.3กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 841.3 ล้านบาท และเมื่อ
หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 739.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.94 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 12,449.2 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 1,163.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,173.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,337.4 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,041.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 5.0  และมีกำไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน 19.17บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างการที่จ่ายไปแล้ว 2 งวด งวดละ 3 บาทต่อหุ้น รวมงวด 9 เดือนจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน9 บาทต่อหุ้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here