(ซ้ายไปขวา)

           EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ดร.ณัฐทิตา รุ่งวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการส่งออกและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และแต่งตั้ง ดร.ณัฐทิตา รุ่งวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ดูแลงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนและทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
         นางสาวดรัสวันต์ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบรรษัทข้ามชาติและสำนักงานต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบรรษัทข้ามชาติ และผู้อำนวยการฝ่าย Middle Market สายงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK
        ดร.ณัฐทิตา จบการศึกษาปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นนักวิเคราะห์ ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายการเงินและการธนาคาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ผู้จัดการ ฝ่ายประเมินผล บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) และล่าสุดดำ
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here