ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ขอแจง้ใหท้ ราบวา่ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่10/2561 เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2561ได้มีมติแต่งต้งันายปิ ติ สิทธิอ านวย รองประธานกรรมการธนาคารใหด้า รงตา แหน่งเป็ น ประธานกรรมการธนาคารโดยใหม้ีผลต้งัแต่วนั ที่25 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here