นายพารณ  อิศรเสนา  ณ  อยุธยา  กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (CAC Council) มอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   ให้แก่ บริษัท  กรุงเทพประกันภัย จำกัด  (มหาชน)  หรือ BKI  จากงานประชุมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่  9  ประจำปี  2561  โดยมีนางศรีจิตรา  ประโมจนีย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบจากการที่บริษัทฯ    มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งการรับรองมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here