นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่าเบี้ยประกันชีวิตรับรวม
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 มีทั้งสิ้น 410,298.25ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต5.28% โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 117,503.76ล้านบาท มีอัตราการเติบโต8.76% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเบี้ยฯรับรายใหม่ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 60,952.11 ล้านบาท และ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 56,551.65 ล้านบาทสำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 292,794.49ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 3.94%โดยมีอัตราความคงอยู่เท่ากับ84%

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมกล่าวเพิ่มเติมว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ที่มีจำนวน117,503.76ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเเติบโตเท่ากับ 8.76% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานั้น แสดงถึงการที่ประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันชีวิตมากขึ้นอย่างไรก็ตามประชาชนควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ก่อนและหลังการทำประกันชีวิตให้ตรงตามความต้องการของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการฉ้อฉลประกันภัยของตัวแทนฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ได้ผู้อำนวยการบริหารสมาคมเสนอข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนที่ทำประกันชีวิตหรือสนใจทำประกันชีวิตดังนี้

 

  1. กรณีเลือกซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางนายหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิตควรเลือกทำประกันกับนายหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.
  2. ต้องศึกษาหน้าที่ ความคุ้มครองผลประโยชน์และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจซื้อด้วยตนเองซึ่งหากไม่เข้าใจในรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลได้จากบริษัทโดยตรง
  3. ระบุข้อมูลที่เป็นจริงด้วยตนเองและไม่ปกปิดข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย
  4. ขอใบเสร็จรับเงินชั่วคราวกรณีจ่ายผ่านตัวแทนหรือนายหน้า
  5. เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ฯหากกรมธรรม์ฯ ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการต้องแจ้งบริษัทและสามารถยกเลิกกรมธรรม์ฯ ได้ภายในเวลา15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ฯ
  6. ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเมื่อผู้ขายแนะนำให้สละกรมธรรม์ประกันภัยโดยอ้างว่าจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าเมื่อทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมกล่าวโดยสรุปว่าสิ่งสำคัญที่ประชาชนที่สนใจทำประกันชีวิตหรือทำประกันชีวิตไปแล้วต้องทำคือ “ศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์และตรวจสอบข้อมูลในทุกขั้นตอน”เพื่อจะได้ไม่เสียผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิต

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.