กลุ่มมิตรผล โดย บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการนำ Biorefinery Technology มาใช้  ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการก้าวสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ของไทย โดยมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ จากซ้าย) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล (ที่ จากขวา) และนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนาม

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.