บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (กลาง) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผู้บริหาร และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งมีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.