ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ 39 ปีในวงการการศึกษา กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ทั้งสาขาเพชรเกษม และพระราม 5 กลายเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับอนุบาล ที่สามารถสร้างนักเรียนให้เก่ง ดี มีความสุข เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพสูงสุด ผู้บริหารรุ่นที่สองของตระกูล ปาลเดชพงศ์” ผศ. ดร. ต่อยศ และ ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ จึงต่อยอดความตั้งใจโดยการขยับตัวครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดโรงเรียนนานาชาติDenla British School (DBSโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอังกฤษเป็นแม่แบบ เริ่มตั้งแต่ระดับชั้น Early Year 1 (เทียบเท่าอนุบาล 1จนถึง Year 13 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับสังคมไทย ควบคู่กับการนำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที และระบบเน็ตเวิร์คที่ทันสมัย มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Apple Distinguished School  และความเป็นผู้นำทางด้านสถาบันการศึกษานานาชาติในไทย

มาร์ค วิลเลียม แม็คเวห์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) มีมุมมองในการพัฒนา DBS ให้กลายเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สามารถเตรียมพร้อมทางด้านการศึกษาให้กับเด็กไทยในทุกๆ  ด้าน ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ยาวนาน ผนวกกับความคุ้นเคยกับตลาดเอเชีย ทำให้มาร์คมีความมั่นใจว่า จะสามารถทำให้โรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศ ในการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็น“คนไทยที่มีความเป็นสากล” และเป็นผู้นำของสังคมในอนาคต

มาร์ค กล่าวว่า  นอกจากความพร้อมของโรงเรียนแล้ว ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่ชัดเจนของตระกูลปาลเดชพงศ์ที่จะสร้างให้ DBS เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ ในการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เข้าตัดสินใจมารับตำแหน่งครูใหญ่ที่ DBS

แนวทางของโรงเรียนนานาชาติ DBS (The DBS Unique Vision) คือ การใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษ โดยอิงรูปแบบจากโรงเรียนเอกชนที่มีความครบเครื่องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย (Enhanced British Curriculum) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ (Academic Excellence for All) มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าหาญในการตัดสินใจ และลงมือทำ แต่ในขณะเดียวกันก็คงความเป็นไทย เอาไว้ (Preserving Thainess) ซึ่งเราเชื่อว่าแนวทางทั้งสี่นี้สามารถนำพาให้นักเรียน DBS เป็น “คนไทยที่มีความเป็นสากล” (World Citizens) และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

“ภาพรวมของตลาดการศึกษานานาชาติในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย ในปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการตลาดท้องถิ่น หรือ Localised Marketing เพื่อทำความเข้าใจความต้องการเฉพาะของพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง แต่ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านการศึกษา และการบริหารโรงเรียน Marlborough College ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังในประเทศอังกฤษ และโรงเรียนMarlborough College Malaysia ประกอบกับการสนับสนุนจากกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ทำให้มั่นใจว่า DBS จะกลายเป็นโรงเรียนชั้นนำในประเทศไทยได้ในไม่ช้า” มาร์คกล่าวเสริม

ผศ. ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL กล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินงานในปี 2018 ปัจจุบันเรามีนักเรียนเกือบ 200 คน ภายในปีการศึกษาหน้าDBS คาดว่าอัตรานักเรียนน่าจะเพิ่มอีกประมาณอีกประมาณ 50% เรามีแผนเพิ่มจำนวนบุคลากรครู และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และเน้นการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไป (Year 3 up) รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับเด็กนักเรียนในทุกชั้นปี

ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ DENLA BRITISH SCHOOL กล่าวว่า สำหรับสภาวะในปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่เป็นจำนวนมากซึ่งการแข่งขันเป็นผลดีต่อผู้บริโภค ในด้านการศึกษาก็หมายถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะทุกโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศและของโลกต่อไปในอนาคต ”

ที่ DBS มีสิ่งที่โรงเรียนนานาชาติที่ดีระดับสากลควรมีครบ  4 องค์ประกอบ  อย่างแรกคือ อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เช่น มีอาคารเรียน และห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน  และเกือบ 50% ของพื้นที่กว่า 45 ไร่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่กิจกรรม อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ปูด้วยหญ้าระดับแข่งขัน (FIFA Preferred 2 Star) พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ (สระน้ำเกลือ) โรงยิมในร่มขนาดใหญ่ โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องศิลปะ 2D และ 3D ห้องเรียนเต้น และห้องกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างที่สอง คือ การมีครูที่ดี ครู DBS เกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และทุกคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และมีประสบการณ์การสอนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ปัจจุบันค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ครูที่ DBS มากกว่า5 ปี  ผนวกกับแนวทางการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ        อย่างที่สาม คือ ทีมงานที่ดี ผู้บริหารและทีมงานที่  DBS มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนนานาชาติ DBSเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทย

และสุดท้ายอย่างที่ 4 คือ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ DBS มีโครงการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีทักษะภาษาดี และมีความสามารถโดดเด่น อาทิ ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ (The Ambassador of English) 10%-15% สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุนเรียนดี 10%-50% สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และทุนความสามารถพิเศษ 10%-50% สำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

DBS เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2017 ตั้งแต่ระดับชั้น Early Year 1 จนถึง Year 6 (อายุ  3 – 11 ปี) และในปีการศึกษา 2018 จะเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น Year 7 จนถึง Year 8 (อายุ 12-13 ปี) และเปิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนถึง Year 13 (อายุ 18 ปี) ในปีต่อๆไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here