·    delivery ระบบระกันัยรบวงจรถึงระตูบ้านชุมชนเพื่อสร้างวามรู้วามเข้าใจ พร้อมรับฟังสาพัญหา เตรียมช่วยแก้ไขัญหาเรื่องร้องเรียน นำร่องโรงการที่ชุมชนตลาดน้ำองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เ็นแห่งแรก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการระกอบธุรกิจระกันัย (.) เิดเผยถึงที่มาของการจัดทำโรงการ .เพื่อชุมชน” ว่าสืบเนื่องจาก รัฐบาลได้กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์สำัญที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาระเทศสู่ วามมั่นง มั่งั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างวามเข้มแข็งจากายใน ที่มุ่งเน้นการใช้พลังระชารัฐในการขับเลื่อนให้เศรษฐกิจของะเทศเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านชุมชนต่างๆ ซึ่งเ็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำัญของระเทศ ทั้งนี้สำนักงาน . ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจระกันัย รวมถึงุ้มรองสิทธิระโยชน์ของระชาชนด้านการระกันัย ได้ดำเนินนโยบายและกำหนดกรอบทิศทางการขับเลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการระกันัย ฉบับที่ 3 (.. 2559 – 2563) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวามรู้ วามเข้าใจด้านการระกันัยให้กัระชาชนทุกระดับ สามารถใช้ระบบการระกันัยเ็นเรื่องมือในการบริหารวามเสี่ยง และเ็นหลักระกันวามมั่นงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและรอบรัว ซึ่งจะเ็นการแบ่งเบาาระของรัฐในการดูแลระชาชนให้มีาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำ “โรงการ .เพื่อชุมชน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างวามรู้วามเข้าใจด้านการระกันัยผ่านชุมชนต่างๆ ของระเทศ การพัฒนาผลิตัณฑ์ระกันัยเหมาะสมและสอดล้องกับวามต้องการขอระชาชน การส่งเสริมการระกันัยสำหรับรายย่อยหรือไมโรอินชัวร์รันส์ให้สามารถเข้าถึงระชาชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการส่งเสริมให้ระชาชนในชุมชนได้ช่วยิด พัฒนา แลกเลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดส่งต่อองวามรู้ด้านการะกันัยให้เกิดขึ้นายในชุมชนเพื่อร่วมเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งจะเ็นการขับเลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนของระเทศเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ดร.สุทธิพลกล่าวอีกว่าการดำเนินการตามโรงการ .เพื่อชุมชนนั้น จะมีการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้วามรู้เกี่ยวกับการระกันัย รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิต วามเ็นอยู่ การระกอบอาชีพของผู้นในชุมชน เพื่อรับทราบสาพัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้รับทราบวามต้องการของแต่ละชุมชนเพื่อนำไ็นข้อมูลในการรับรุงและพัฒนาผลิตณฑ์ระกันัยให้มีวามสอดล้องกับวามต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้จัดทีมรับเรื่องร้องเรียนและทีมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการระกันัยในลักษณะmobile unit ลงพื้นที่ให้บริการระชาชน อีกทั้งจะสนับสนุนให้ธุรกิจระกันัยทั้งบริษัทระกันชีวิต บริษัทระกันวินาศัย ตัวแทน/นายหน้าระกันัยจัดกิจกรรมในรูแบบต่างๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของระเทศมากขึ้น โดยในวันพุธที่ 4 ตุลาม 2560 ได้ลงพื้นที่เิดตัวโรงการที่ชุมชนตลาดน้ำลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาม จะมีการลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเอบางนที จังหวัดสมุทรสงราม ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาม 2560 จะลงพื้นที่ชุมชนบางหลวง อำเอบางเลน จังหวัดนฐม ชุมชนวัดจำา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านต้นตาล อำเอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และชุมชนไทยพวน อำเอบางพลี จังหวัดนรนายก

รงการ .เพื่อชุมชนถือเ็นโรงการนำร่องในเชิงรุกที่จะใช้วิธีเลื่อนอง์กร .ไสู่ระชาชน แทนที่จะรอให้ระชาชนเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน .เอง ทั้งนี้มีเ้าหมายหลักที่ต้องการให้ระชาชนในชุมชนต่างๆ ของระเทศ มีวามรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับการะกันัยและสิทธิระโยชน์ตามกรมธรรม์ระกันัย ตลอดจนเกิดวามตระหนักรู้ถึงวามจำเ็นและระโยชน์ของการระกััย ตลอดจนสามารถใช้เ็นเรื่องมือในการบริหารวามเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินให้กับตนเองและรอบรัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ก็จะได้แนะนำารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน . รวมถึงช่องทางการเข้าถึงบริการของสำนักงาน . เพื่อให้ระชาชนทราบและเกิดวามเชื่อมั่นต่อระบบระกันัย นอกจากนี้ยังเ็นโอกาสดีที่สำนักงาน . และอุตสาหกรรมระกันัยจะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดวามเข้มแข็งยิ่งขึ้นและหากโรงการนำร่องนี้เกิระโยชน์แก่ชุมชนก็จะขยายผลไยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไในอนา” เลขาธิการ . กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน . 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารอง์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here