XU5C0095

เปิดฉากแล้ววันนี้ กับงาน “Organic & Natural Expo 2016” งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่              ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 และห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 XU5C0035วันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน Organic & Natural Expo 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมชาติ  สร้อยทอง               รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้สนับสนุน คณะผู้จัดงาน และผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมถึงผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ และพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 200 บริษัท เข้าร่วมรับเสด็จในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก
 นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “เกษตรอินทรีย์เป็นภาคเกษตร              ที่เติบโตเร็วที่สุดของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลกปีล่าสุดระบุว่ามูลค่าสินค้าอินทรีย์ในตลาดโลกปัจจุบันมีมูลค่ารวมสูงมากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 2.3 แสนไร่ จำนวนประชากรที่ทำ เกษตรอินทรีย์และผ่านการรับรองแล้ว 9,961 ฟาร์ม มีผลผลิตรวม 80,000 ตัน/ปี  คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 4,000 ล้านบาท ตลาดส่งออกเกษตรอินทรีย์ไทยที่สำคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ พืชที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์มากที่สุดในไทย คือ ข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นสินค้าที่ตลาดในสหภาพยุโรปต้องการสูงมาก และมีแนวโน้มในการขยายตลาด ได้มากขึ้นในอนาคต
 XU5C0124
 “รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าตลาดอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันและ เป็นผู้นำในตลาดได้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น ได้ร่วมผลักดันด้วยการกำหนดแผนส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทยระหว่างปี 2560-2564 โดยสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในการสร้างเครือข่ายการค้า ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยเร่งรัดการทำตลาดเชิงกลยุทธ์ ช่วยหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมผู้ผลิตไทยให้เน้นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ  โดยมุ่งหวังให้คนทั่วโลกนึกถึงประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านอื่นที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้อง รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้า ผ่านการเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าภายใต้กรอบการเจรจาระดับต่างๆ  ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยให้มี   ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถยกระดับผู้ประกอบการไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ   และเข้มแข็ง ซึ่งการจัดงาน Organic & Natural Expo 2016 ของกระทรวงพาณิชย์ จะสามารถเพิ่ม   ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกร รวมถึงสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ไทย ให้เป็นที่นิยมในตลาดทั้งใน และต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติม
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายตลาดเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างครบวงจร กระทรวงฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน Organic & Natural Expo 2016 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ 31กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 และห้องบอลรูม โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของงาน สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์www.organicnaturalexpo.com หรือโทร. 02-507-5722-23
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here