IMG_8402

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ซึ่งเริ่มใช้ระหว่างปี 2559-2563 ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย ซึ่งในยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในภาคประกันภัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้วยการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในระบบประกันภัย  รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีบนหลักของบรรษัทภิบาล มีกลไกในการกำกับดูแลตนเองให้มีความโปร่งใส มีระบบตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจ และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_8517

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยร่วมกันกำหนดกรอบความร่วมมือกันใน 3 ลักษณะคือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมตลอดจนการพัฒนาความรู้ของบุคลากรประกันภัย ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเกี่ยวกับระบบบัญชีเพื่อพัฒนาประกันภัยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า  ความร่วมมือกันทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะร่วมกันวางแนวทางพัฒนาบุคลากรในภาคประกันภัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการวางรากฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรประกันภัย  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นองค์กรวิชาชีพหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และ เป็นองค์กรที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับว่ามีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านความสามารถเฉพาะทาง และด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางบัญชี ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีมาตรฐานทางบัญชีที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

“ความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรในครั้งนี้ ได้นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรประกันภัยโดยเฉพาะ ซึ่งสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จะร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนการจัดหลักสูตรนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งการที่จะยกระดับมาตรฐานธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนนั้น หัวใจหลักคือการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากรประกันภัยที่เกี่ยวกับระบบบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งอุตสาหกรรม” ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here