ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุลดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่าสมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดงานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติหรือTNQA(Thailand National Quality Awards) ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559 ขึ้น โดยในปีนี้มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น592 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเดชนิมิตร  โอนากุล สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร และนายอินทร์ศร  ชาติมนตรี สาขาเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนศักยภาพความเป็นมืออาชีพตัวแทนได้เป็นอย่างดี

ไม่เพียงเท่านั้น ในปีนี้มีตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯ จำนวน 54 คน ยังได้รับคุณวุฒิ QA (Quality Award)ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ TNQA และ IQA และสามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ได้ 100 % ทั้งจำนวนรายและจำนวนทุนประกัน ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานสำหรับวิชาชีพตัวแทนทั้งด้านการขาย การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เอาประกัน และการเป็นแบบอย่างที่ดี อันส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจประกันชีวิต

ทั้งนี้ ตัวแทนที่ได้รับรางวัล TNQAจากสมาคมประกันชีวิตไทยยังมีสิทธิ์ได้รับคุณวุฒิIQA จากสถาบัน LIMRA International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่ใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกัน คือ ต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มีผลงานขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ ทั้งประเภทสามัญหรือประเภทอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 30 ราย มีจำนวนเงินเอาประกันภัยจากทุกผลงานขาย ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกลุ่ม (Group Life) และเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium) ไม่ต่ำกว่าปีละ 3.6 ล้านบาท 2 ปี ต่อเนื่องกัน และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90% ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย

ดร.อภิรักษ์กล่าวว่า นอกจากคุณวุฒิในระดับประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ตัวแทนไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการได้รับคุณวุฒิตัวแทนสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (The Million Dollar Round Table)สมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ จากสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลจำนวน 214 คน ซึ่งบุคคลที่พิชิตรางวัลนี้ได้สำเร็จ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งด้านการให้บริการด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม และมีมาตรฐานด้านงานขาย โดยต้องมีผลงานเบี้ยประกันปีแรก (FYP) ประมาณ 2.3 ล้านบาท หรือมีค่านายหน้า (commission) ปีแรกประมาณ 1.2 ล้านบาท

“บริษัทฯ ยังคงรุกตลาดผ่านช่องทางตัวแทนซึ่งเป็นช่องทางหลัก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวแทนสู่การเป็นเพื่อนคู่คิดในการวางแผนชีวิตหรือ Life Partner ด้วยการเติมเต็มความรู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อให้ตัวแทนทุกคนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี และพร้อมดูแลเคียงข้างผู้เอาประกันทุกคนโดยผลักดันให้ตัวแทนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับผู้เอาประกันมากยิ่งขึ้น” ดร.อภิรักษ์กล่าว

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here