Photo 2

เคทีซี ต่อยอดโครงการเพื่อสังคม Learn & Earn @ KTC ร่วมปั้นเยาวชนต้นแบบสู่การเป็นผู้นำที่ดี ภายใต้แนวคิด “KTC Gen D” (เคทีซี เจน ดี) ปั้นฝันคนเก่ง + คนดี สานต่อนโยบายภาครัฐที่มุ่งปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคนดีมีคุณธรรมในสังคม โดยผนึกบุคลากรที่ทำงานเพื่อสังคมหลายรูปแบบร่วมจุดประกายความคิด และปลุกจิตสำนึกดี ผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปลุกพลังต่อเนื่องเป็นซีรี่ส์ถึง 4 ตอนได้แก่ “พลังความสามัคคี พลังแห่งความคิด พลังของการแบ่งปัน และพลังแห่งโลกโซเชียล”

คุณพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล_okนางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีได้ดำเนินโครงการ Learn & Earn @KTC ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อร่วมผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย โดยในปีนี้ (2559) เคทีซีมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพและต่อยอดความคิดเยาวชนภายใต้ความดูแลในโครงการLearn & Earn @KTC โดยใช้แนวคิด “KTC Gen D” (เคทีซี เจน ดี) เพื่อให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นคนที่เก่ง ในขณะเดียวกันก็ต้องมีจิตใจที่ดีงามควบคู่ไปด้วย”

“เรามองว่าเยาวชนจะประสบความสำเร็จได้นั้น การให้โอกาสเรียนรู้ โดยการเข้าถึงโลกการทำงานที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจ และปลุกจิตสำนึกที่ดีให้น้องๆ ควบคู่ไปด้วย”

“สำหรับแนวคิด “KTC Gen D” (เคทีซี เจน ดี) ปั้นฝันคนเก่ง + คนดี จะเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่อง  4 ตอน ประกอบด้วย “พลังความสามัคคี พลังแห่งความคิด  พลังของการแบ่งปัน และพลังแห่งโลกโซเชียล” โดยได้ร่วมมือกับวิทยากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาจุดประกายความคิด และ    แบ่งบันประสบการณ์กับนิสิต- นักศึกษาโครงการ Learn & Earn @KTC ในด้านต่างๆ 1) พลังความสามัคคี ค้นหาสิ่งที่ตนเองถนัดและรวมพลังกับกลุ่มเพื่อนแล้วออกไปทำดีให้กับสังคม 2) พลังแห่งความคิด มุ่งเน้นให้มีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งการเรียนและ         การทำงานในอนาคต 3) พลังของการแบ่งปัน สนับสนุนให้น้องๆ รู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับคนในสังคมอย่างยั่งยืน 4) พลังแห่งโลกโซเชียล เปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ กับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ”

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวทางเคทีซียังได้เปิดตัวกิจกรรมแรก “KTC Gen D” (เคทีซี เจน ดี) : ตอนพลังความสามัคคี โดยวิทยากร ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช ผู้ก่อตั้งกลุ่มนิเทศฯจุฬาฯอาสา และผู้ริเริ่มโครงการ  แม่วางสกูลสเตย์ ร่วมด้วย ปรารถนา จริยวิลาศกุลแห่ง be positive plus ผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม เช่น Love is Hear คอนเสิร์ตเพื่อคนหูหนวก, Run Hero Run: ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ งานวิ่งการกุศลเพื่อฮีโร่สามจังหวัดชายแดนใต้ และผูกปิ่นโตข้าว โครงการที่เป็นเสมือนแม่สื่อจับคู่ชาวนาอินทรีย์กับคนกินข้าวให้ผูกรักกันมาร่วมPhoto 1จุดประกายความคิด และเปิดโลกทัศน์ให้แก่น้องๆ ในโครงการ Learn & Earn @ KTC

“เคทีซีเชื่อว่าแรงบันดาลใจเล็กๆ อาจจุดประกายความคิด หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนมุมมองของน้องๆ เยาวชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบการค้นหาข้อมูล หรือเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ด้วยตนเอง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากคนในสังคมซึ่งมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น ผ่านการอ่านรีวิว หรือการเข้าร่วมในกลุ่มคนที่มีความชอบเดียวกัน เราจึงกระตุ้นให้น้องๆ ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ เพื่อปูทางให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีและเก่งในอนาคต”

โครงการ “Learn & Earn @ KTC” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้าทำงานกับเคทีซี เพื่อพัฒนาและค้นหาศักยภาพของตนเอง รู้จักหารายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งดำเนินโครงการต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 13 ปัจจุบันมีนิสิต-นักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 121 คน โดยที่ผ่านมามีนิสิต – นักศึกษาสมัครเข้าร่วมในโครงการฯ ทั้งหมดกว่า25,000 คน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.