นายอัครรัตน์  ณ ระนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย นายพรชัย  วิจิตรบูรพัฒน์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จาก ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ  รองประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้ความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการในวาระแรกของคณะกรรมการชุดนี้

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here