เลขาธิการ คปภ. สั่งการสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับประชาชนและผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างทันท่วงทีและเป็นธรรม  โดยเปิดบริการสายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง   โดยให้ยึดบัญญัติ “7 ต้อง” ให้บริการประชาชน เน้นย้ำผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบวันหมดอายุของประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ก่อนออกเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    (คปภ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2559 ว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างคับคั่ง  ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว จึงอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยต่างๆ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำในพื้นที่เพื่อรับมือและพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับประชาชนและผู้ ประสบภัยได้อย่างทันที ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการเปิดให้บริการสายด่วน คปภ.1186 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1186 และมอบนโยบายให้ยึดถือบัญญัติ“7 ต้อง” ในการให้บริการประชาชน คือ 1. “ต้อง” ใช้วาจาที่สุภาพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้ใช้บริการ 2. “ต้อง” ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 3. “ต้อง” รู้จักวิธีประสานงานเพื่อแนะนำผู้ใช้บริการให้เหมาะสม 4. “ต้อง” คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคโดยไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงเพื่อให้งานพ้นตัว
5. “ต้อง” มีเมตตา กรุณาและรู้จักอดทนอดกลั้น 6. “ต้อง” ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่หาเศษหาเลยจากความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย และ 7. “ต้อง” ไม่เลือกปฏิบัติ

อีกทั้งให้ดำเนินการตามกรอบนโยบายในการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของภาครัฐอย่างเคร่งครัดตามที่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงมีการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ปี 2559 ให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์“กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ” หรือ “ประกันภัย 100” ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเพียง 100 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุ 20-60 ปี สามารถซื้อได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559 กับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้ฯ โบรคเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโก้โลตัส บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารออมสิน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า อยากฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แห่งความสุขที่จะถึงนี้ให้ตรวจสอบวันหมดอายุประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. ด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.ได้ออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเรื่องให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครอง โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครอง จากเดิมได้รับค่ารักษาพยาบาล 50,000บาทต่อคนปรับเพิ่มเป็น80,000บาทต่อคน ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร จากเดิม 200,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะ จากเดิม 200,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 200,000-300,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจประกันภัยให้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองใหม่ไปด้วยพร้อมกันเพื่อให้การปรับเพิ่มความคุ้มครองครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความสับสน

การทำประกันภัยมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากจะช่วยสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวแล้วยังเป็นเครื่องมือที่รองรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งถึงแม้กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย แต่จากสถิติที่เกิดขึ้นมีรถจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งทำให้ผู้ประสบภัยต้องเสียผลประโยชน์ และความคุ้มครองอันพึงได้รับจึงอยากฝากเตือนให้เจ้าของรถตระหนัก และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งนอกจากท่านและผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองแล้วยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 ซึ่งจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559” ดร.สุทธิพล กล่าวในตอนท้าย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here