12791120_439172646278836_5111910467791365925_n

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า จัดงาน Thailand Trust Mark Sustainable Day กิจกรรมอมรมสัมมนาผู้ประกอบการ จ. เชียงใหม่ สร้างความรู้และความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเห็นถึงประโยชน์การติดตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) เครื่องหมายบ่งชี้สำคัญในด้านคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิต การดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก ภายในงานได้รับเกียรติจาก ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า คุณพรประไพ อัศวเหม (กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานโครงการซีเอสอาร์พอเพียง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมอีสติน ตัน จ. เชียงใหม่

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here