ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา การทำธุรกิจ ไม่มีทางลัด การลงมือทำโดยไม่กลัวความล้มเหลว สำคัญที่สุด

e2ba51_9c0d9885b8404e4997083e0eb4819694

ภายหลังจบการศึกษา ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา ได้เข้าทำงานที่ CCIV นานกว่า10 ปี ปัจจุบันเป็นผู้บริหารในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงาน คุมสาย Management Consulting ของ CCIV

 

ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา เล่าประวัติความเป็นมาของ C &C International Venture.Co.Ltd ( CCIV ) ว่า ” CCIV เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ทั้ง 2 องค์กร มองเห็นว่าน่าจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Consulting แบบ Full Time ร่วมกันทำงานให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยการเอาความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยนำเอามาขับเคลื่อนให้เป็นประโยชน์ CCIV เป็นหน่วยงานที่จริงแล้วไม่ค่อยได้มีผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจมากนัก เพราะงานที่ทำให้จะเป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ แต่ Impact จากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็อาจมีผลบ้างบางส่วน กับความต่อเนื่องของแผนงานภาครัฐ จะส่งผลกระทบกับการทำงานของ CCIV ระดับหนึ่ง แต่ไม่ค่อยมีปัญหากระทบมากนัก”ผู้บริหารหนุ่มของ CCIV เล่าให้ฟังต่อไปว่า ” ผลงานที่ทำมีหลาย Sector ที่จดทะเบียนที่อยู่ในกระทรวงการคลังใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านโทรคมนาคม ด้านคมนาคม และด้านการเงิน งานสำคัญที่ทำ เช่น การทำ PPP(Public Private Participation) เข้าไปทำหน้าที่ ที่ปรึกษาให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ ตัวอย่าง Profile ของ CCIV เช่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีทรัพย์สิน มีที่ดินหลายแปลงที่ต้องบริหารซึ่งในบางแปลงทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเลือกใช้วิธีการร่วมทุนกับเอกชน โดยจ้างให้ CCIV ให้เป็นที่ปรึกษาทำกระบวนการ PPP ทาง CCIV ก็จะมีโมเดลการร่วมทุนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาที่ดินในแต่ละแปลงเหล่านั้นตัวอย่างที่ดินของจุฬา ฯ แถวสามย่าน ปัจจุบันผ่านมติ ครม. รอลงนามสัญญา ก็จะได้ผู้ร่วมทุนมาพัฒนาที่ดิน

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คิดว่างานที่ทำทุกงานก็มีคุณค่าในตัวของมันเอง งานที่ CCIV ประสบความสำเร็จ ในฐานะที่เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่ง ผลที่ได้ คนที่จ้างเราทำงานต้องไปดำเนินงานต่อ ถามว่าความภาคภูมิใจจริงในฐานะคนทำงาน Consultant คือ ลูกค้าคิดว่าเรามีประโยชน์กับเขา และเขายังจ้างเราอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่ทำงาน Service จะรู้สึกภาคภูมิใจ “

 

“หลักการทำงาน ผมจะสอนน้อง ๆในทีมว่า เราต้องมองไปที่ประโยชน์ที่เกิดกับภาพรวม และสร้าง Passion จากตรงนั้น ถ้าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม คือสังคมโตมากขึ้น จุดที่เราอยู่ เป็นเพียงแค่หนึ่งในจุด Connect Dot ของภาพใหญ่ของสังคม เพราะฉะนั้น การที่เราจะมองเฉพาะกรอบในส่วนที่ตัวเองอยู่ ถ้าจะโฟกัสตรงนั้น เราก็จะขาด Passion แต่ถ้าสามารถมองในแบบ System View ได้ให้เราเห็นว่าจากจุดที่เราอยู่ จะสามารถสร้าง Contribution ในภาพรวมได้อย่างไรจะทำให้เรามี Passion ในการทำงาน ใส่ Meaning ลงไป เทหัวใจลงไปในงานที่ทำมากขึ้น ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับงานเล็ก ๆ ที่เราทำ ซึ่งเป็นหนึ่งของ Value Chain ของงานใหญ่ เราจะสามารถมองภาพออกว่าสิ่งที่เราทำมันมี Contribution น่าจะเป็นความภาคภูมิใจในงานของเรา”

หลักการดำเนินชีวิต ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา เผยว่า ” ผมเชื่อว่าชีวิตเป็นเรื่องการเรียนรู้ระหว่างทาง ดังนั้น ถ้าจะมีสักเรื่องที่ยึดเป็นคติประจำใจ ผมจะจำคำพูดของนักเขียนฝรั่งคนหนึ่งที่บอกว่า หลักสำคัญที่จะพัฒนาปัญญา หรือยกระดับความคิดเราได้ มีพื้นฐานสำคัญอยู่2 อย่างที่ต้องทำควบคู่กัน คือคำว่า Strong Opinion และคำว่าWeakly Held

 

คำว่า Strong Opinion  หมายความว่า เราต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อความเห็นของตัวเองคือเราต้องเชื่อมั่นใน opinion ที่เรามี และสามารถให้เหตุผลชี้แจงได้อย่างชัดเจนว่าทำไม อย่างไร และเพราะอะไร ที่ทำให้เราถึงเชื่อมั่นแบบนั้น ซึ่งกระบวนการที่ตามมามันหมายถึง การที่เราต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนรู้จริง จะต้องหาข้อมูลสนับสนุน และทำความจริงให้ปรากฏ ซึ่งนอกจากการฝึกนิสัยให้มี Strong Opinion แล้วสิ่งที่ต้องมีกำกับคู่กันก็คือ Weary Heldคือการที่เราไม่ไปยึดติดกับ Opinion นั้นตลอดเวลา เราต้องอยู่ในสภาพพร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ตลอดเวลา และปรับกับ Opinion ที่เรามี ฉะนั้นคนที่ยึดหลักนี้ต้องทำงานตลอดเวลา ทั้งหาข้อมูลและตรวจสอบความคิดความเห็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นหลักพื้นฐานถ้าทำอะไรก็ไม่พ้นหลักอันนี้จริง ๆ แล้วถือว่าผมเป็นคนค่อนข้างโชคดีที่ทำงานในองค์กรนี้ นานเกินกว่า 10 ปีแล้ว ก็ถือว่าโชคดีก็โชคดี สิ่งที่ได้เห็นคือไลฟ์สไตล์ของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ มีผลต่อสภาพของการทำงานในองค์กรเหมือนกัน อย่างรุ่นผม เจ้านายสอน วิธีคิด วิธีทำงาน เป็นแบบหนึ่ง พอวันนี้เป็นรุ่นผมสอนรุ่นน้อง วิธีคิด วิธีทำงานเป็นอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวนี้ต้องมองเรื่อง Work life Balance มากขึ้น มองในแง่ความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น

e2ba51_13f2c18abf7743409000b601b853f4e8

 

ในฐานะผู้บริหาร งานที่อยู่ในองค์กรนี้ไม่ค่อยได้แข่งขันโดยตรงมากนัก ถึงหนีการแข่งขันได้ แต่ก็หนีการเปรียบเทียบไปไม่พ้น อย่างไรก็ตาม ในสายตาคนอื่น องค์กรเราก็ถูกประเมินจากองค์กรอื่น เปรียบเทียบกับไม้บรรทัดของผู้ว่าจ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แข่งขันก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น คิดว่ามีทั้งโอกาสและจุดที่ต้องควรระวัง

ถ้าจะพูด ผมเลือกมองในเรื่องโอกาสมากกว่า ถ้าเราสามารถจับการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ เราเข้าใจความเป็นไป เราจะเห็นโอกาสทำให้เราสามารถคิด Create เรื่องใหม่ ๆ ได้ ผมยังอยากชวนให้มองในแง่ดีในเรื่องการแข่งขันธุรกิจของ CCIV ลักษณะต่างจากธุรกิจทั่วไป เรื่องแรงกดดันแตกต่างจากธุรกิจอื่น เพียงแต่ว่าผมถือเป็นโอกาสให้คนของผมได้เรียนรู้ แรงกดดันบางอย่างอาจจัดการได้ บางอย่างก็อาจจัดการไม่ได้ ผมจะแก้ปัญหาให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ เขาจะได้เรียนรู้ บางเรื่องอาจต้องทำใจ เพราะเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ เรื่องข้อผิดพลาด ทุกคนย่อมมี ทำงานเยอะก็ย่อมผิดเยอะ ถ้ามีข้อผิดพลาด ผมถือเป็นบทเรียน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลง ผมมองว่า จุดเริ่มต้น เรายอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นไดนามิค เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นหรือลงนั้นเป็นปัจจัยรอง ถ้ามองแบบนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักน่าจะเป็นเรื่องภายในองค์กรมากกว่า ดังนั้น สิ่งที่อยากแชร์คือ ตอนนี้มี Business Idea ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและจะมีอิทธิพลต่อโลกของการธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าเราเรียนรู้ เอาตรงนี้มาใช้ จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ให้กับธุรกิจหลายอย่างได้ดีขึ้น 

 

โดยในเรื่ององค์ความรู้ทางด้านธุรกิจที่ผ่านมาก็มีวิวัฒนาการเป็นลำดับ ในยุคหนึ่งเราสอนกันว่าต้องทำองค์กรมีความแตกต่าง ต่อมาเราก็สอนกันว่าองค์กรต้องสร้างBrandต้องเอากลยุทธ์Branding Strategy มาจับ ในอดีตยุคหนึ่งเราก็ถูกทำให้เชื่อว่าโลกของการทำธุรกิจมันเป็นโลกที่เป็น Flat World ซึ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็จะได้เปรียบในสงครามแบบนี้แต่ ณ ตอนนี้แนวคิดทางธุรกิจก็เปลี่ยนไปอีก เนื่องจากปัจจัยทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หลายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ก็ทำให้องค์กรใหญ่เหล่านี้มีจุดอ่อนเหมือนกัน ณ เวลานี้ ผมคิดว่าองค์กรเล็ก ๆ ที่ Smart และรู้เท่าทัน จะมีโอกาสเปิด Area ใหม่ ได้เยอะทีเดียว โครงสร้างการทำธุกิจสามารถปรับให้สามารถสร้างโอกาสใหม่ได้ สามารถเข้ากับอนาคตได้มากขึ้น ซึ่งโดยปกติการทำธุรกิจต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่ Employee จนถึง Customer ถ้าเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้ Customer เปลี่ยนตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน Employee ก็เปลี่ยนไป สภาพการจ้างงาน คนทำงาน ทัศนคติของคนทำงาน วิถีการทำงานของเขาก็เปลี่ยนไป ฉะนั้น ณ เวลานี้ องค์กรสมัยใหม่ เขาทุ่มเทจัดการเรื่องการทำภาพลักษณ์ การดีไซน์ การทำความแตกต่างให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกับก็จะทำเรื่องแรงจูงใจให้พนักงานทุ่มเทหรือปลดปล่อยศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดในจุดที่พนักงานแต่ละคนเป็น ซึ่งถ้าเรามีวิธีคิดในเรื่องเหล่านี้ได้ละเอียดเพียงพอจะพบว่า บางเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งทำยาก ในขณะที่บางอย่าง องค์กรยิ่งเล็ก ยิ่งทำได้ดี เพราะมีความเป็น Individualismมากขึ้น เป็นโลกของโอกาสของธุรกิจเล็ก ๆ ที่กำลังโต ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่ผมอยากหยิบยกมาให้พิจารณากันอยากเสนอว่าเราไม่ต้องท้อว่าเราอยู่ในประเทศเล็ก ธุรกิจเล็ก สู้สิงคโปร์ไม่ได้ เพราะยุคใหม่มันเป็นโลกที่ธุรกิจเปิดกว้างตลอดเวลา

เรื่องการเปิด AEC นั้น จาก Concept ที่กล้าวข้างต้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง เรื่องการเข้าไปคว้าโอกาสใหม่ ๆ ผมคิดว่า AEC เป็นเรื่องโอกาส เพียงแต่จุดเริ่มต้นคือเรื่องของทัศนคติจะเข้าไปยอมรับ ยิ่งเราเปิดรับได้เร็วเท่าไร จะเป็นโอกาสให้เราได้มากขึ้นเท่านั้น”

คำแนะนำเด็กรุ่นใหม่ ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา ในฐานะผู้ผ่านประสบการณ์ แนะนำว่า ” ต้องบอกว่าการทำธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือเรื่องฟลุ๊ค ๆ ตามที่เราถูกสื่อทำให้เชื่อ ตอนนี้กระแส start up กำลังมาแรง คนบางคนทำบางเรื่องก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามามากมาย แต่ผมอยากให้มองว่าการทำธุรกิจ มีโอกาสมากขึ้น อยากถามคนรุ่นใหม่ คิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด การลงมือทำโดยไม่กลัวความล้มเหลว ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าคิดว่าเริ่มทำธุรกิจแล้วต้องประสบความสำเร็จเสมอ ผมคิดว่าง่ายเกินไปหน่อย การทำธุรกิจไม่มีทางลัด เราลงไปเดินเร็วที่สุดเท่าไร เราก็จะถึงเส้นชัยเร็วที่สุดเท่านั้น เพียงแต่เราต้อง Keep Focus เฉพาะในฝั่งของInput ที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นส่วน Outcome เป็นเหมือนผลิตผลที่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็งอกงามออกมาเอง”

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here